+420 387 319 703

GDPR
Informace o zpracování osobních údajů

Společnost HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, České Budějovice 370 04 (dále jen "HESPERIA s.r.o. "), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní HESPERIA s.r.o. .

HESPERIA s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

HESPERIA s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje HESPERIA s.r.o. ., a.s. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde. Základní účely zpracování osobních údajů společností HESPERIA s.r.o. : plnění smlouvy a poskytování služeb; zajištění propojení a přístupu k sítím; zajištění provozních činností; účetní a daňové účely; identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání); vymáhání pohledávek; zpřístupnění lokalizačních údajů a volání na čísla tísňového volání; splnění právní povinnosti; přímý marketing (informační a produktové kampaně) HESPERIA s.r.o. ; vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností HESPERIA s.r.o. :

HESPERIA s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo; adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa; další osobní údaje: číslo bankovního účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

HESPERIA s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob. HESPERIA s.r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a HESPERIA s.r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb. HESPERIA s.r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů. HESPERIA s.r.o. za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na zákaznické linky). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle HESPERIA s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli HESPERIA s.r.o. ., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. HESPERIA s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností HESPERIA s.r.o. . technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje HESPERIA s.r.o. . i od Zpracovatelů osobních údajů. HESPERIA s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. HESPERIA s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že HESPERIA s.r.o. nebo smluvní Zpracovatel společnosti HESPERIA s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: požádat HESPERIA s.r.o. nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby HESPERIA s.r.o. nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. HESPERIA s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat; subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují; správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj; zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má HESPERIA s.r.o. uzavřen smluvní vztah; provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb; lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen; zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.